T&Y House

Lehavim

250 Sq.m/ 2022

Photography: Maya Avgar